Zadania wydziału organizacyjno-kadrowego

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - st. kpt. mgr Benedykt Lewicki

 

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw organizacyjnych:
  1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;
  2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;
  3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego;
  4. prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
  5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;
  6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej;
  8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych Komendy Miejskiej;
  9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i JRG;
  10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej;
  11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego;
  12. zlecanie spraw z zakresu pomocy prawnej podmiotom zewnętrznym;
  13. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej.
 2. W zakresie spraw kadrowych:
  1. realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej Komendanta Miejskiego;
  2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej, w tym dowódców JRG;
  3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej;
  4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych Komendy Miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
  5. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Miejskiej;
  6. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
  7. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
  8. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji ogólnych strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu szkolenia zawodowego na poziomie podstawowym;
  9. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;
  10. nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu służby i pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych, analizowanie, prowadzenie statystyk i archiwizacja kart ewidencji czasu służby i pracy;
  11. przygotowywanie wniosków dotyczących odznaczeń, awansów i wyróżnień.
 3. W zakresie spraw obronnych:
  1. reklamowanie funkcjonariuszy.