Zadania wydziału organizacyjno-kadrowego

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - st. kpt. mgr Benedykt Lewicki

 

Do zadań wydziału organizacyjno - kadrowego należy w szczególności:

 

 1.  przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, 
 2. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej,
 3. prowadzenie spraw z zakresu planowania pracy,
 4. prowadzenie kontroli wewnętrznych,
 5. organizowanie pracy kierownictwa komendy miejskiej (narady, odprawy, spotkania),
 6. prowadzenie zbioru wewnętrznych aktów prawnych komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i spraw z zakresu archiwizacji oraz prowadzenie składnicy akt dla komendy miejskiej,
 7. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 8. przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg,
 9. ewidencjonowanie pieczęci i stempli prowadzenie rejestru oraz nadzór nad prawidłowością ich użytkowania,
 10. zapewnienie obsługi sekretariatu komendanta miejskiego i kancelarii ogólnej,
 11. prowadzenie akt osobowych strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej,
 12. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej,
 13. prowadzenie obsługi kadrowo - dokumentacyjnej wszystkich zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów,
 14. realizowanie polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego,
 15. prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy w komendzie miejskiej,
 16. przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,
 17. prowadzenie spraw osobowych związanych z planowaniem obronnym,
 18. prowadzenie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników komendy,
 19. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi, społecznymi i innymi.