Zadania wydziału kwatermistrzowskiego

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - bryg. mgr Antoni Pietkun

 

Do zadań wydziału kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

 

 

 

  1. planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów,
  2. zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń,
  3. planowanie potrzeb materiałowo - technicznych,
  4. planowanie wykorzystania budżetowych środków finansowych na wydatki rzeczowe,
  5. przygotowanie dokumentów i zestawień dotyczących spraw związanych z należnością równoważników pieniężnych i innych świadczeń socjalnych,
  6. prowadzenie ewidencji majątku,
  7. dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej,
  8. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatów oraz przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,
  9. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,
  10. uczestniczenie w pracach zespołu do spraw zakupu sprzętu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.