Zadania wydziału kontrolno-rozpoznawczego

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - mł. bryg. mgr inż. Rafał Marasz

 

Do zadań wydziału kontrolno - rozpoznawczego należy w szczególności:

 

 1. analizowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 2. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 3. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 4. rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych,
 5. zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 6. opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,
 7. wstępne ustalenia przyczyn, okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub miejscowego zagrożenia,
 8. inicjowanie działań w kierunku eliminowania lub ograniczenia przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów lub innych miejscowych zagrożeń,
 9. współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie dyscyplinowania i egzekwowania norm prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 10. rozpoznawanie możliwości warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 11. opiniowanie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,
 12. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczących nieprzestrzegania przepisów pożarowych,
 13. prowadzenie kontroli wewnętrznej,
 14. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.