Wydział kontrolno-rozpoznawczy - opis

Operat pożarowy

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące merytorycznej zawartości operatu pożarowego, Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy informuje, iż ocena treści zostanie przeprowadzona zgodnie z posiadanymi kompetencjami w ujęciu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.). Przedmiotowy dokument, jest materiałem pomocniczym do sporządzenia niniejszego operatu. Poniższe informacje nie stanowią wytycznych a jedynie wskazania merytoryczne uwzględniające posiadany zasób wiedzy i przygotowania w niniejszym temacie.

Całość w linku poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (Odpady projekt.pdf)Odpady projekt[Treść operatu pożarowego]

Druki do pobrania

Jeżeli istnieje obowiązek zapłaty/opłaty skarbowej zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1827) należy go uiszczać na konto:
52124069603892100000000000
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Miasta Bydgoszczy

Informujemy, iż zgodnie z wyrokiem I SA/Kr 498/09 WSA w Krakowie z 2010-09-07 wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej. Z kolei w myśl przepisu art. 5 ust. 1 tej ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nich zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy). Według art. 261 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

Wersja DOC:
zamieszczone dokumenty zgodne są z bardzo popularnym oprogramowaniem Microsoft Office, choć nie możemy gwarantować prawidłowego formatowania we wszystkich jego wersjach.

Wersja PDF:
zamieszczone dokumenty można przejrzeć za pomocą najnowszych wersji popularnych programów obsługujących przeglądanie plików PDF. W razie problemów z otwarciem jakichkolwiek plików należy uaktualnić swoje oprogramowanie lub wybrać inny program do czytania plików "Portable Document Format".