Zadania sekcji finansów

Sekcją kieruje Główny Księgowy - sekc. mgr Dorota Senkowska

 

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;
 3. planowanie środków budżetowych;
 4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej;
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską;
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności.
 5. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej;
 6. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 7. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami;
 8. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej;
 9. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 10. współudział w likwidacji i rozliczanie szkód powstałych w mieniu Komendy Miejskiej;
 11. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
 12. sporządzanie informacji i sprawozdań finansowych na potrzeby jednostek nadrzędnych oraz innych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. rozliczanie dotacji dla jednostek OSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.