Organizacja


"Dawno, dawno temu w ..." czyli początki straży pożarnej w Bydgoszczy.

Dzień dzisiejszy

Do przeciwdziałania skutkom zdarzeń takich jak pożary, powodzie, katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne i inne funkcjonuje w naszym państwie system szeroko rozumianego ratownictwa, którego podstawową cechą jest sprawność ratowania życia, zdrowia i mienia bez względu na wielkość, rodzaj i charakter zdarzeń destrukcyjnych. Utworzony w tym celu Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (KSRG) działa w myśl idei, iż: "Państwo nie może zostawić swych obywateli na łasce losu. Ludzie nie powinni żyć w strachu przed utratą życia, zdrowia i mienia". Idea ta sprowadza się do takiego stanu rzeczy, gdzie gdy zagrożony jest człowiek, jego mienie bądź środowisko, wystarczy jeden sygnał o zagrożeniu i niezależnie od rodzaju tego zagrożenia, jego wielkości i sposobu likwidacji, niezbędna pomoc jest mu udzielana przez ten system. Jest to możliwe tylko przy idealnym współdziałaniu podmiotów ratowniczych w każdym powiecie, województwie, a w szczególnych przypadkach na terenie całego kraju.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 17 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z dnia 13 października 1998 r. powołano Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, w miejsce działającej od 1 lipca 1992 r. do 31 grudnia 1998 r. Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Komendą Miejską kieruje Komendant Miejski przy pomocy dwóch Zastępców.
W skład komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:


Graficznie strukturę organizacyjną komendy przedstawiono na schemacie.

W komendzie służbę pełni 208 strażaków, w tym:

 • w JRG nr 1 - 75
 • w JRG nr 2 - 38
 • w JRG nr 3 - 38
 • w JRG nr 4 - 23
 • w pozostałych komórkach organizacyjnych komendy - 34


Operacyjnie pod Komendanta Miejskiego podlega także Wydział Liniowy Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Szkolna Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza "obsługuje" rejon wyznaczony przez Komendanta Miejskiego i jest kierowana do działań poprzez stanowisko kierowania znajdujące się w komendzie miejskiej.
Więcej informacji o Szkole Podoficerskiej można znależć pod adresem www.sppsp.bydgoszcz.pl

Rejon operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy obejmuje swoim zasięgiem następujące gminy: Bydgoszcz, Osielsko, Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka, Białe Błota, Koronowo, Sicienko.
Łączna powierzchnia rejonu wynosi 1569 km2, na której zamieszkuje ok. 470.000 mieszkańców. Graficznie rejon operacyjny komendy przedstawia mapka administracyjna.

Podział rejonu operacyjnego komendy na obszary chronione poszczególnych jednostek ratowniczo-gaśniczych przedstawiono na mapce.

 

Krótka charakterystyka miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

W centralnej części województwa, na obszarze Pomorza usytuowane jest miasto i powiat bydgoski. Sąsiaduje z 8 powiatami: od północy z Sępólnem Krajeńskim , Tucholą , Świeciem, od zachodu z Nakłem, od południa ze Żninem, Inowrocławiem oraz od wschodu Toruniem, i Chełmnem.
Obszar powiatu ma kształt wydłużony w kierunku północny-zachód -południowy wschód; w konfiguracji terenu dominują liczne wzgórza morenowe, formy równinne i obszary nizinne.
Powiat i miasto Bydgoszcz zajmuje powierzchnię 1,3 tys. km2. Ludność liczy ok. 470 tys. osób przy średniej gęstości zaludnienia 335 mieszkańców na 1 km2. W mieście Bydgoszczy ( powiat grodzki - 1 gmina Bydgoszcz) zamieszkuje 385 tys. osób ( 82 % ludności ogółem ) , a w powiecie ziemskim bydgoskim ( 8 gmin ) 82,5 tys. osób.

Bydgoszcz położona jest w środkowo - zachodniej części Polski, przy ujściu rzeki Brdy do Wisły w Pradolinie Toruńsko - Eberswaldzkiej na wysokości 60 m n.p.m. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 2211 osób / km2. Tereny zadrzewione obejmują 21% powierzchni miasta. Rzeka Brda dzieli miasto na dwie części - północną i południową. Klimat miasta należy do umiarkowanych. Cechuje się dużą przejściowością i zmiennością. Częsta zmienność pogody spowodowana jest między innymi dużą możliwością napływu zróżnicowanych mas powietrza na teren miasta. Przeważają wiatry zachodnie i południowo - zachodnie o prędkości 2 - 5 m / s.

 • najniższa temperatura - 26,9 oC
 • najwyższa temperatura 38,0 oC
 • średnia temperatura wieloletnia 8,4 oC
 • roczna suma opadów oscyluje w granicach 512 mm
 • średnie ciśnienie atmosferyczne 109 hPa
 • średnia ilość dni w roku ze zjawiskami atmosferycznymi to: burze (18), grady (2-3), mgły (46), gołoledź (2).

 

Zagrożenia.

Miasto Bydgoszcz jako ósme pod względem wielkości miasto Polski posiada szereg potencjalnych źródeł zagrożeń. W mieście tym z rozbudowanym przemysłem chemicznym, maszynowym i elektrotechnicznym krzyżują się liczne szlaki kolejowe i drogowe. Źródło zagrożeń będące nieodłącznym zjawiskiem przy produkcji lub przerobie surowców, a więc już na terenie zlokalizowanych tu zakładów - potęguje również transport, tak wewnętrzny miasta (zaopatrzenie wewnętrzne i między zakładami) jak i zewnętrzny, w tym tranzyt. Brak dostatecznej ilości obwodnic oraz przepraw wodnych jest powodem transportowania niebezpiecznych substancji (TSP - toksycznych środków przemysłowych) wewnątrz gęsto zabudowanych osiedli, niejednokrotnie w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (szpitali, szkół i innych budynków, w których znajdują się duże skupiska ludzi). Zagrożenia chemiczne związane ze zlokalizowanymi zakładami są więc potęgowane transportem tych substancji.
Nie bez znaczenia jest tu również wielkość transportu kolejowego - duży i ważny węzeł kolejowy Bydgoszcz Wschód. Specyfiką miasta Bydgoszczy jest również jego położenie wzdłuż rzeki Brdy i jej połączenie z Wisłą. Stwarza to groźbę zagrożeń ekologicznych dla wód (w tym ujęć wody), a ujście Brdy do Wisły niesie potencjalne zagrożenie ekologiczne dla znacznego obszaru Polski północnej.
Jak dowodzą wieloletnie dane statystyczne w 70 % przyczynami zdarzeń jest nieostrożność osób. Nie bez znaczenia jest więc wielkość miasta. Prawie 400.000 liczba mieszkańców skupiona na określonym obszarze kumuluje zagrożenia (gęstość zaludnienia wynosi ponad 2.200 osób/km2).
Miasto w swojej części centralnej charakteryzuje się zwartą zabudową, z przewagą budynków o palnej konstrukcji (szczególnie dachów, stropów i klatek schodowych). Duży stopień zagrożenia pożarowego miasta podwyższa zły stan urządzeń grzewczych (brak dostatecznej konserwacji urządzeń, okresowego oczyszczania przewodów kominowych i wentylacyjnych, stosowanie elektrycznych urządzeń grzewczych w obiektach z niedostosowaną instalacją elektryczną). W granicach administracyjnych Bydgoszczy działa wiele podmiotów gospodarczych, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń pożarowych, chemicznych i ekologicznych. Kilkanaście zakładów posiadających znaczące ilości TSP zlokalizowanych jest w centrum miasta lub przy dużych skupiskach ludzi. Powoduje to, że ewentualne awarie chemiczne mogą zagrozić dużej ilości ludzi.

Od kilku lat licznie powstają różnego rodzaju hurtownie i zakłady usługowe. Zjawisko to jest o tyle groźne, o ile ich twórcy zapominają często o wymaganiach budowlanych i lokalizacyjnych. Bywa też tak, że zmieniając rodzaj składowanych substancji nie dokonują ponownych uzgodnień, w tym z naszą komendą. Dodatkowe zagrożenie stanowią lasy i parki - w tym Park Myślęciński z prawie 95 % przewagą drzew iglastych i trudnościami w zaopatrzeniu wodnym.

 

System GOPŁO

Ważnym narzędziem organizacyjno - technicznym pomocnym w pracy stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego jest Sieć Współdziałania Służb Ratowniczych. Sieć ta powstała w wyniku pomysłu wypracowanego przez oficerów pożarnictwa, a wprowadzona została w życie Poleceniem nr 8/93 Wojewody Bydgoskiego w dniu 31.05.93 . Sieć ta ma kryptonim GOPŁO i spina wszystkie służby ratownicze miasta Bydgoszczy takie jak: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wydział Ruchu drogowego Policji, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Gazownicze, Straż Miejska, Zakłady Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Komunikacyjny , Stacja Ratownictwa Chemicznego Zachem , Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Służba Dyżurna Prezydenta i Wojewody.
Praca w sieci polega na 24 - godzinnym nasłuchu radiotelefonów bazowych umieszczonych w pomieszczeniach dyspozytorskich w/w służb i przekazywaniu sobie nawzajem i wszystkim jednocześnie, informacji, alarmów i poleceń dyspozycyjnych. Koordynatorem tej sieci jest Państwowa Straż Pożarna. Wymieniony system sprawdził się w wielu akcjach i interwencjach podjętych wspólnie przez różne służby ratownicze. Dzięki błyskawicznemu przepływowi informacji , a tym samym krótkim czasem dysponowania i dojazdu załóg ratowniczych do zdarzenia uratowano niejedno życie ludzkie.

Graficznie system Gopło przedstawiono na schemacie.