Zadania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3

Jednostką kieruje Dowódca JRG - mł. bryg. mgr Tomasz Czajka

 

Do zakresu działania JRG należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych przy udziale:
  • JRG Nr 3 - Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego;
 6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 7. współpraca z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 8. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach, a także w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych;
 10. rozliczanie zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 11. organizowanie i realizowanie zajęć wychowania fizycznego dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 12. organizowanie i realizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w JRG;
 13. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 14. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 15. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy pełniących służę w systemie zmianowym w JRG;
 16. realizowanie zadań prewencji społecznej w zakresie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej.