Zadania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2

Jednostką kieruje Dowódca JRG - kpt. mgr Piotr Cholerzyński

 

Do zadań jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

 

  1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,
  2. utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
  3. współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
  4. prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze
  5. powiatów,
  6. organizowanie i prowadzenie szkoleń podległych pracowników w ramach doskonalenia zawodowego,
  7. utrzymanie i zapewnienie gotowości operacyjno - technicznej pojazdów i sprzętu będącego na stanie jednostki.