Palenie Ognisk

indeks

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie wydawania zezwoleń przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w sprawie palenia ognisk, tutejsza Komenda informuje, że wymagania uregulowane są w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719 z 2010 r.).

Z powyższych przepisów wynika m.in.:

 1. W obiektach i na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, w tym:
  • rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
 2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
  • rozniecenie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
  • palenie tytoniu z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
 3. Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy nie jest organem, który wydaje zezwolenia na palenie ognisk. Całkowitą odpowiedzialność ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

Wskazania Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy dotyczące bezpiecznego palenia ognisk są następujące:

 1. Miejsce powinno być:
 • wydzielone i okopane lub obłożone kamieniami,
 • nadzorowane przez osobę dorosłą od momentu rozpalenia ogniska do całkowitego jego ugaszenia;
 1. Powinien być zapewniony podręczny sprzęt gaśniczy lub inny sprzęt i środki (łopata, piasek, woda) do natychmiastowego ugaszenia ogniska.